สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปะนามเตา
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราพัขร  โพธิ์กลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ  ทองสม
 
1. นางสาวพรพนา  เทศสวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวธนิดา  กวางรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนานันท์  คิมหันต์
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลิดา  ตอรบรัมย์
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายนวพล  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  เลพล
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
2. นางรจนา  บุญมี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกร  คงมะรัมย์
2. เด็กชายสมพงศ์  ยศสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกษแก้ว  สมานมิตร
 
1. นางรจนา  บุญมี
2. นางอิสรา  วิชิตพันธ์