สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรกนก  มีสนาม
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.9 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุวิชญา  ดงประการ
 
1. นางรจนา  บุญมี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สารพิมพ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดอนหลักคำ
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  มูลตรี
4. เด็กหญิงสุวิษา  ปินะการัง
5. เด็กชายเทพหัสดิน  เบ้าหัวดง
 
1. นายเสถียร  ปาปะไพ
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนากร  แฝงพุธซา
2. เด็กชายวรรณชัย  แดดลมรัมย์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปะกาสังข์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุลารัมย์
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  กันรัมย์
 
1. นายเสถียร  ปาปะไพ
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  จันทศร
2. เด็กหญิงนาตยา  บัวพันธ์
3. เด็กชายสิรภพ  สุทารัมย์
4. เด็กหญิงสุนิสา  ปะนามเตา
5. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ้ง  เลื่อนลอย
 
1. นายพิสิฐ  บุญมี
2. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรชิตา  ภูผาทอง
2. เด็กชายวรัญชิต  จันทร์ประโคน
 
1. นางสาวพรพนา  เทศสวัสดิ์วงศ์
2. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐารัฐ  ปานทอง
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุพรรณ์นอก
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 1. เด็กชายศราวิน  มุลศรีสุข
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 15 1. เด็กหญิงอนัญพร  ตระกุลรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายภัทรพล  คำหมื่น
2. เด็กชายวีระพงษ์  ใบพิมาย
3. เด็กชายอนันดา  ประทุมมาตย์
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
2. นางสาวธนิดา  กวางรัตน์