สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหนาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปัญญาสิงห์
 
1. นางสาวสุมาลี  โยธาภักดี
2. นางชุติมา  จันทะนัน
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัชฎา  ประทุมดวง
 
1. นางสาวสุมาลี  โยธาภักดี