สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายภัทรพล   คงพิมาย
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุธามาศ   ตรงตามคำ
 
1. นางสาวบุบผา  ฉาไธสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญาพร   จินดาวัล
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาณัฐ  คุณหงษ์
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนแสง