สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายรวิพล   ชูไธสง
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ชูไธสง
 
1. นางพรทิพย์    ไชยสุริยวิรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เชื่อมไธสง
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงชลลดา    มะสา
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   คงพิมาย
2. เด็กหญิงรินลดา   สีมา
 
1. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
2. นางสาวทรรศนีย์   ปะเมโท
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายติรวัฒน์   เฉียดไธสง
2. เด็กชายพัชรียา   เต็นตารัมย์
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นายสมชาย   พลทามูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชญา   ทศแก้ว
2. เด็กชายภาณุ   ฉะอ้อนศรี
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นายสมชาย   พลทามูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์สุข
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางจตุพร   ฉาไธสง
2. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปณิดา  ฉัตรพิมาย
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายญาณพัฒน์   ชีพไธสง
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ดิ่งรัมย์
 
1. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติภูมิ   เที่ยงไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   จริงไธสง
2. เด็กหญิงสายฝน   โฉมไธสง
3. เด็กหญิงสุชานันท์   สวามิชัย
4. เด็กหญิงอนันตญา   ชีพไธสง
5. เด็กหญิงอลิษา   เสงี่ยมโพธิ์
6. เด็กหญิงแจ่มใส   เลื่อยไธสง
 
1. นางสาวทรรศนีย์   ปะเมโท
2. นางจตุพร   ฉาไธสง
3. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
4. นางนงคราญ   แสนลี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์กวี   ชนไธสง
2. เด็กหญิงเจนอัปสร   ชุบไธสง
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายชนะชล   บัวศรี
2. เด็กชายปฏิพล   ฉวีวงศ์
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนแสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิจ   บุญปติ
2. เด็กหญิงอารยา   บุญต่อ
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   ภูบาลชื่น
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ธรรมพล
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ   เที่ยงไธสง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ   ฉากไธสง
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงทานตะวัน   ศรีวิลัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   วังหมวดมนต์
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกนต์ธร   พรมมาก
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   หมวกสันเทียะ
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายจิรพัฒน์   แก้วโก่ย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   กัลยารัตน์
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์   พัฒนะแสง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์   แก่นใส
2. เด็กชายชนินทร์   เลิงไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ทาลา
 
1. นางศรีวภา   หลวงสนาม
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญรดา   เกษจันทร์
2. เด็กชายนาวิล   สุดสา
3. เด็กหญิงสิรินภา   ขุดดอน
 
1. นางรัชนี   เวหา
2. นางจริยากรณ์    เวหา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักศิกา   หมั่นนอก
2. เด็กชายสิปปกร   มาลีนันท์
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา