สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาลางาม
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  สามารถกุล
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธูปน้ำคำ
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  มาตรภูศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม
3. เด็กชายอนุสรณ์  อุ่นมาร
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
2. นางฐิติรักษ์  โสภาอดุลย์สิริ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปี่ยมรอด
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดน้ำคำ
 
1. นายศรายุทธ  วิชัด
2. นายสำรอง  เสนาโนฤทธิ์