สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภดา  เยรัมย์
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  โยติกา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  หลิวเซงกุล
3. เด็กหญิงวิชาฎา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายศาสตรา  วันดี
 
1. นางอรธิดา  วงศ์คติ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  บุบชัยยา
2. เด็กชายพิพัฒน์พล  ปุริโส
3. เด็กชายพิศาล  ศรชัย
 
1. นางอรธิดา  วงศ์คติ