สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแพรวา  มาดี
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาริกา  ไร่สงวน
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  อารมณ์สวะ
 
1. นางสุนิด  โททำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชยพล  ต้นศรี
 
1. นางสาวเทียบดาว  จำเริญใหญ่
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มเลิศ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ขาวรัมย์
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นายวัชระ  นนตะพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุศรา  พรเสนา
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลชนก  อาจหาญ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ศาลางาม
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศาลางาม
 
1. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัทมา  แฉกทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  ต่วนจะโปะ
2. เด็กหญิงวรนุช  หวังเงากลาง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  งามเลิศ
2. เด็กชายสุทิพงษ์  ล่วงกะโทก
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ  ศาลางาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศาลางาม
3. เด็กชายหัสชัย  จันทร์ศรี
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นางสุนิด  โททำ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  ชื่นสบาย
2. เด็กหญิงนริษา  กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ของเลิศ
 
1. นายมารุต  ภูบาลชื่น
2. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมลชัย  ศาลางาม
 
1. นายครรชิต  ประทุมทอง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงตรีดาว  ศาลางาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงคลดี
3. เด็กชายสุเมธ  วงศ์ทองคำ
 
1. นางอรวรรณ  เสนกระจาย
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยจรัล  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  มงคลศิลป์
 
1. นางอรวรรณ  เสนกระจาย
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  สะรางรัมย์
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิบัติ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง