สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุศรา  พรเสนา
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัทมา  แฉกทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมลชัย  ศาลางาม
 
1. นายครรชิต  ประทุมทอง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงตรีดาว  ศาลางาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงคลดี
3. เด็กชายสุเมธ  วงศ์ทองคำ
 
1. นางอรวรรณ  เสนกระจาย
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์