สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  อารมณ์สวะ
 
1. นางสุนิด  โททำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มเลิศ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ขาวรัมย์
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นายวัชระ  นนตะพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลชนก  อาจหาญ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  ศาลางาม
 
1. นางสาวภาวิดา  แก้ววิจิตร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศาลางาม
 
1. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  ต่วนจะโปะ
2. เด็กหญิงวรนุช  หวังเงากลาง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  งามเลิศ
2. เด็กชายสุทิพงษ์  ล่วงกะโทก
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ  ศาลางาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศาลางาม
3. เด็กชายหัสชัย  จันทร์ศรี
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นางสุนิด  โททำ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  ชื่นสบาย
2. เด็กหญิงนริษา  กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ของเลิศ
 
1. นายมารุต  ภูบาลชื่น
2. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยจรัล  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  มงคลศิลป์
 
1. นางอรวรรณ  เสนกระจาย
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิบัติ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง