สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงต้นหวาย  บางศรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หาหา
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ชารัมย์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  บวรรัมย์
 
1. นายปรมัตถ์  ชัยมนตรี
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัญญา  นารัมย์
2. เด็กหญิงพิชชากร  พรมศรี
 
1. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
2. นางสาวสำเรียน  จินดารอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กชายวัชรกรณ์  แสนรัมย์
 
1. นางพนิดา  ทาหนองบัว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชะตารัมย์
 
1. นางพนิดา  ทาหนองบัว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายชิษณุชา  จากรัมย์
2. เด็กชายอธิป  ใจดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรวาล  ผดุงซือ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชารัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  นราเทียม
2. เด็กหญิงปรายฝน  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ทัศบุตร
 
1. นางสาวสำเรียน  จินดารอง
2. นางสาวสุนันท์  สิทธิสังข์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  นิสังข์รัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายชาติกล้า  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เทพการ
3. เด็กชายมานะ  ทุมไพร
 
1. นางอัมพร  ชะรุมรัมย์
2. นายภูมิรินทร์  ธิภาศรี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กระแสโสม
2. เด็กชายจักรพันธ์  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายศุภกร  ตัดพุดซา
 
1. นายปรมัตถ์  ชัยมนตรี
2. นางอัมพร  ชะรุมรัมย์