สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. นางสาววิชิดา  ยินดี
 
1. นางบุญน้อม  ฝาแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพรรณประภา   กัณหา
2. นางสาวรุ่งนภา  อุ่นสนอง
3. นางสาววรรณวนัช   ทองอินทร์
 
1. นางพวงผกา  ห่อไธสง
2. นางสาวมยุรี   ศรีโชค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  สีลาใส
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนมี
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เปลื้องอภัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์   แสงอรุณ
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์   สีชมพู
 
1. นางสุวิญชา  จันทบาล
2. นางพวงทอง  ศุภรัตนสมัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลนิตย์   ฉลองภาค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจือสุข
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   เนียนศรี
4. เด็กหญิงปัณฑิตา   แสนวันดี
5. เด็กหญิงภิติญา   ตองติดรัมย์
6. เด็กหญิงรดาพร   หมื่นไธสง
7. เด็กหญิงศุภิศรา   เสาสิงห์
8. เด็กหญิงสุทธิดา   เสาสิงห์
9. เด็กหญิงอนิตา   วิชาดี
10. เด็กหญิงเกณิกา   สาเจริญ
 
1. นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง
2. นางสาวมยุรี  ศรีโชค
3. นางพวงทอง  ศุภรัตนสมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 5 1. เด็กชายพีรดนย์   เจือสุข
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุปรียา   อันเทา
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุษกร   เลียนไธสง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัณณิตา   จ่างจันทา
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดุลยพัฒน์   อำไธสง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน