สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนไฮ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.75 เงิน 14 1. เด็กชายกิตติภพ  แถวโสภา
2. เด็กชายณัฐพล  อินนอก
3. เด็กชายรุ่งเจริญ  เจาะรัมย์
4. เด็กชายศิริพงศ์  ไพรจิตต์
5. เด็กชายอนุพงศ์  พัฒนแสง
6. เด็กชายเสกสรร  จันเต
 
1. นางพจมาน  นมัสศิลา
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  จันดาไชย
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทีไธสง
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภูมิชัย
 
1. นางพิศมัย  นกไธสง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ชุมจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  จำชาติ
3. เด็กหญิงแสนสุข  แซ่ฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ  เสาร์สิงห์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินทิรา  สุระศรี
2. เด็กหญิงรินรชา  สัมปัสสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พิลาแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ  เสาร์สิงห์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดามณี  สีหามาตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วจุมพล
3. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุภรา  เพ็งปอพาน