สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  โกสุม
2. เด็กชายอธิษฐ์  มีอุเทน
3. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
2. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนะชัย  จันทา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ประสาร
3. เด็กหญิงพัชรพร  สมภาร
4. เด็กหญิงภันทิลา  จันทา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือแวงมนต์
 
1. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
2. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทานาค
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประโยชริต
3. เด็กชายวิชัยยุทธ  วังลาด
4. เด็กชายไกรสร  สมภาร
5. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  โคตรสีดา
 
1. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนวีร์  ศรีมันตะ
 
1. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เจริญชัย
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 11 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วโพธิ์
 
1. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  กระจ่างจิตต์
2. เด็กชายกิตตินันท์  พมูลพิลา
3. เด็กหญิงชาลิสา  ไพรสวรรค์
4. เด็กชายปิยะ  ประโยชริต
5. เด็กชายอมร  หลวงวงษ์
6. เด็กชายเทพทัต  อำไพพิศ
 
1. นายบุญนาค  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลักดี
2. เด็กชายกาจบัณฑิต  ไหมพรม
3. เด็กชายพิทยา  ละดาเสริฐ
4. เด็กชายอัษฎา  ประจวบสุข
5. เด็กชายเกษมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายไกรสร  สมภาร
 
1. นายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง
2. นายธัชพล  ขุมทอง
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงทิพญาดา  เจตสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิวพร  จงใจงาม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ภูแก้ว
 
1. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
2. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ