สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายญาณภัทร  กิ่งภารย์
 
1. นายกิตติ   ตะคอนรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กชายกีรติ  กิ่งภารย์
 
1. นางรัษฎากร  ทิพย์จ้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิรัตน์  บุตรคำโชติ
 
1. นายนพดล  มีชั้นช่วง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  ส่งเสริม
2. เด็กชายพลากร  ศรีใส
3. เด็กชายอินธร  ดอมไธสง
 
1. นางสาวรัชนี  หิตะยะโส
2. นางรัษฎากร  ทิพย์จ้อย