สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  นิติสิทธิ์
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีชมชื่น
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ศรีป้อม
2. เด็กหญิงตะวัน  ภูมิพิชัย
3. เด็กหญิงภัทรดา  มืดอินทร์
 
1. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
2. นางมะลิ  วิชาพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.79 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขจีฟ้า
2. เด็กชายศุภกร  เติมตัวรัมย์
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสมเด็จ  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายเวทการ  ดาศรี
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีพิมพ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัง
 
1. นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรยมล  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  คามไธสง
 
1. นางสาวศุภิสรา  เทนไธสง
2. นางสาวพิกุล  ตองติดรัมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตรสินี  เต็นรัมย์
2. เด็กหญิงแพรพลอย  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวิศรุต  ราชสมบัติ
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 1. เด็กชายจรัญชัย  ตามรัมย์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลมไธสง
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัชรพงษ์  วรรณกิจ
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สีลานนท์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 15 1. เด็กชายชินกฤต  ชาดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  กิ่งกัณหา
3. เด็กชายบัญวัติ  ดงนางรัมย์
4. เด็กชายปวรปรัศน์  ยีรัมย์
5. เด็กชายศุภกิจ  แพงเจริญ
6. เด็กชายศุภกิตติ์  ระวังยาก
 
1. นายศิริชัย  วิชาพล
2. นางมะลิ  วิชาพล
3. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกสิริ  อุ่นสวาท
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เติมตัวรัมย์
3. เด็กหญิงศุภรดา  แพงเจริญ
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
2. นางนงลักษณ์  พวงเดชานนท์
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  บุตรศรี
 
1. นายประชัน  มั่นสกุล
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีล้อม
 
1. นายประชัน  มั่นสกุล
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิสรา  เตียงตั้งรัมย์
 
1. นายประชัน  มั่นสกุล