สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีชมชื่น
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.79 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขจีฟ้า
2. เด็กชายศุภกร  เติมตัวรัมย์
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสมเด็จ  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายเวทการ  ดาศรี
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง