สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  นิติสิทธิ์
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัง
 
1. นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรยมล  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  คามไธสง
 
1. นางสาวศุภิสรา  เทนไธสง
2. นางสาวพิกุล  ตองติดรัมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตรสินี  เต็นรัมย์
2. เด็กหญิงแพรพลอย  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัชรพงษ์  วรรณกิจ
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สีลานนท์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกสิริ  อุ่นสวาท
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เติมตัวรัมย์
3. เด็กหญิงศุภรดา  แพงเจริญ
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
2. นางนงลักษณ์  พวงเดชานนท์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  บุตรศรี
 
1. นายประชัน  มั่นสกุล
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีล้อม
 
1. นายประชัน  มั่นสกุล