สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายณรงศักดิ์  มุละสิวะ
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวแสง
 
1. นางรัตยา  สายยศ
2. นางสาวปราณี  ดาแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนทิรา  ศรีตะวัน
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยุยรัมย์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ใจกล้า
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  เชิดรัมย์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เจนสาคู
3. เด็กหญิงวรรณษา  ยือรัมย์
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลจินดาโชติ
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  วงศ์เมือง
2. เด็กชายอชิตพล  บุญครอง
3. เด็กหญิงเอมิกา  สายวัน
 
1. นางจำรัส  ผาเจริญ
2. นางภัทราภรณ์  มากมน