สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเพกา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงณธิดา  ฉิมสวัสดิ์
2. เด็กชายพิชยะ  ผงยา
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  แต่งตั้งรัมย์
 
1. นางคำมุน  ศีลกุล
2. นางธัญนัฎฐ์  ครำ่กลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  สีละพันธ์
 
1. นายเจิด  ภูมิกระจ่าง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  เกตุไธสง
 
1. นางธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายดนุพัฒน์  แบบอย่าง
2. เด็กหญิงวิสา  ตุมใส
 
1. นางคำมุน  ศีลกุล
2. นายวัชระ  ตองติดรัมย์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติเมชฌ์  โต๊ะทอง
 
1. นางธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง