สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปรมัตถ์  ล้านสงวน
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เจริญยิ่ง
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.8 เงิน 7 1. เด็กชายจิรทีป  แก้วคำ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือวัลย์
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติภา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  แถววงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพิวรรณ  ศรีษาคำ
2. เด็กชายเจษฏากร  พูลเฉลียว
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงปฑฑิตา  พูนสกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  อินสำราญ
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มาไสย์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  รัตนวงศ์
3. เด็กชายบัญญวัตร  บัวทอง
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลินดา  บัวเจริญ
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  สาลีสีดา
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ล้านสงวน
 
1. นางสุกัณญวภัค  โจนส์
2. นางอรทัย  คุณแสน