สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  แก่นนินทร
 
1. นางสันทนา  นันโช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  แดงเรืองรัมย์
 
1. นายมนตรี  นันโช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัครพล  ฃมพุต
2. เด็กหญิงศุจิตา  ลาดศิลา
 
1. นายมนตรี  นันโช
2. นางสันทนา  นันโช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายอธิชา  แดงเรืองรัมย์
 
1. นางสันทนา  นันโช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะโปตินัง
2. เด็กหญิงณัชยา  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงธิรดา   เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงนฤตย์  จำจิตร
5. เด็กหญิงอนงอร  ศักดิ์คำดวง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพรรณคง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายกุลินทร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายธนากร  มหานาม
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  จำจิตร
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางรัตนากรณ์  ตันเจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐฐาพร  วงค์จันทร์
3. เด็กชายธนากร  สะสม
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.75 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกนกธร  สุมาลี
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ปักกาถัง
3. เด็กหญิงนภาพร  โมนาติ
4. เด็กหญิงปวีย์สุดา  ศรีตะวัน
5. เด็กชายภูริช  เซอร์เวห์เม
6. เด็กชายวีรภัทร  วังสอง
 
1. นางภัชรี  ปักเคทัง
2. นางสันทนา  นันโช
3. นายอามีล  รักชาติ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  นุกาศรัมย์
2. เด็กชายธนธร  ราชโยธา
3. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิตานัง
2. นายอามีล  รักชาติ