สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  แก่นนินทร
 
1. นางสันทนา  นันโช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัครพล  ฃมพุต
2. เด็กหญิงศุจิตา  ลาดศิลา
 
1. นายมนตรี  นันโช
2. นางสันทนา  นันโช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะโปตินัง
2. เด็กหญิงณัชยา  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงธิรดา   เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงนฤตย์  จำจิตร
5. เด็กหญิงอนงอร  ศักดิ์คำดวง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  สุพรรณคง
 
1. นายอามีล  รักชาติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐฐาพร  วงค์จันทร์
3. เด็กชายธนากร  สะสม
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  นุกาศรัมย์
2. เด็กชายธนธร  ราชโยธา
3. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิตานัง
2. นายอามีล  รักชาติ