สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50.91 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณฐพรรณ  สังแสวง
 
1. นายคเณศ  นภวงศ์ ณ อยุธยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นารี
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.42 ทอง 19 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูสำเภา
 
1. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 53.25 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิธิพร  โฉมหน้า
2. เด็กหญิงอภัสรา  พนมใส
3. เด็กหญิงเขมิกา  จินดาศรี
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
2. นางเสาวภา  ลาดนาเลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 17 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คอนเพชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสนารักษ์
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
2. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์