สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาลาว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ยศเรือง
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ช่อรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทามี
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์
3. เด็กหญิงศิริณัฐฌา  ภาขุนทด
 
1. นางจุติมาพร  เชียงกา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนา  ตราชู
2. เด็กหญิงชินันพร  โททนะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพวงศ์
4. เด็กหญิงประดับดาว  ศุภะสาร
5. เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหล่าผง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หว่าพิมาย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ก่องนอก
9. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จากมะเริง
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีมาก
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
3. นางจุติมาพร  เชียงกา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคพร  ขวัญจ่า
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาริยา  บุญสอน
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ชิดรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล  ศุภสาร
3. เด็กหญิงอิสรีย์   ศรีสว่าง
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
2. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  ชินรัมย์
2. เด็กชายประกาศิต  บรรจง
3. เด็กชายภูชนะ  จันทะศิลา
4. เด็กชายวัฒนา  มาราสูตร
5. เด็กชายสาคร  คำไทย
6. เด็กชายสุรัตน์  ศรีมะละ
 
1. นายไพทูล  ตะกูลรัมย์
2. นางนารี  ศรีปัญญา
3. นายประหยัด  นามวงษา