สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา มารีน่า  ราลดูจิน
 
1. นายสถิตย์  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.41 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สายแสงจันทร์
 
1. นางกานดา  วิระกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงมณธชา  สายบัว
 
1. นางเสาวนีย์  แถวนาชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ยินดีรัมย์
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมืด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โซรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  จงรัมย์
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
2. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมาก
2. เด็กหญิงรัศมี  บัวปั้น
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
2. นายประยูร  ยะปะตัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่แขก
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คืนรัมย์
 
1. นายจารุวัฒน์  อังกุระศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวทอง
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  บัวผัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปียงใจ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดดี
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปราโมทย์   แอ้นไธสง
2. เด็กชายวิชาญ  สำเภาเพชร
 
1. นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ต้องเดช
3. เด็กหญิงนูรูฮูดา  เอียดยี
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ใสเสือ
5. เด็กหญิงปิยดา  ยามรัมย๋
6. เด็กหญิงภัคจีรา  ยุบรัมย์
7. เด็กหญิงมุกดา  พรมพินิจ
8. เด็กหญิงรัตนา  จงรัมย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนัส
10. เด็กหญิงวาสนา  มาขุมเหล็ก
11. เด็กหญิงวิลดา  ยามรัมย์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้างตำรวจ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สุนทรเวช
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองคำสาร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาน้ำคำ
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางกานดา  วิระกา
4. นายธนายุต  นนทเสน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกุลธร  ยาวรัมย์
3. เด็กหญิงจันจิรา  จันทวารา
4. เด็กหญิงชยุดา  พูลศิลป์
5. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สุรินทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สุรินทร์
7. เด็กชายณัฐฐินันท์  ประจวบสุข
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  รสหอม
9. เด็กหญิงนิรันดร์  ขาวรัมย์
10. เด็กหญิงพนิดา  กล้าหาญ
11. เด็กหญิงพรกนก  เยียวรัมย์
12. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยาวรัมย์
13. เด็กหญิงสิรินดา  โยยรัมย์
14. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  ศรีชนะ
15. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ยาวรัมย์
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางประจวบ  ปิงกุล
4. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  ซุ่นขวัญ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แรงจบ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเอมอร  เยวรัมย์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอุมา  นฤทุกข์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ยาวรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ชะนุดรัมย์
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  จิณะไชย
2. เด็กชายอนุรักษ์  ฝางฤทธิ์
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิชิต  พิมพิเศษ
2. เด็กชายวีรยุทธ   จงรัมย์
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยเงิน  ปานทอง
2. เด็กหญิงมยุเรศ  ยาวรัมย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาน้ำคำ
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
2. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัช  ศิริสุข
2. เด็กชายไม้  ปัดตาเกสัง
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นางจุฑารัตน์  ชุ่มสูงเนิน