สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา มารีน่า  ราลดูจิน
 
1. นายสถิตย์  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.41 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สายแสงจันทร์
 
1. นางกานดา  วิระกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงมณธชา  สายบัว
 
1. นางเสาวนีย์  แถวนาชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ยินดีรัมย์
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัช  ศิริสุข
2. เด็กชายไม้  ปัดตาเกสัง
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นางจุฑารัตน์  ชุ่มสูงเนิน