สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  บัวผัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปียงใจ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดดี
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ต้องเดช
3. เด็กหญิงนูรูฮูดา  เอียดยี
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ใสเสือ
5. เด็กหญิงปิยดา  ยามรัมย๋
6. เด็กหญิงภัคจีรา  ยุบรัมย์
7. เด็กหญิงมุกดา  พรมพินิจ
8. เด็กหญิงรัตนา  จงรัมย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนัส
10. เด็กหญิงวาสนา  มาขุมเหล็ก
11. เด็กหญิงวิลดา  ยามรัมย์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้างตำรวจ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สุนทรเวช
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองคำสาร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาน้ำคำ
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางกานดา  วิระกา
4. นายธนายุต  นนทเสน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  ซุ่นขวัญ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แรงจบ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเอมอร  เยวรัมย์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  จิณะไชย
2. เด็กชายอนุรักษ์  ฝางฤทธิ์
 
1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
2. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์