สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ห้วยลำโกน
 
1. นางรจนา  วรรณโคตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนรัตน์  คะรวนรัมย์
2. เด็กหญิงมาริษา  ดนุชนาม
 
1. นางพรรณี  แก้วมูล
2. นางรจนา  วรรณโคตร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยณัฐ  สองสี
2. เด็กชายสุริยา  ยิ้มรัมย์
3. เด็กหญิงอนุศรา  หอมสมบัติ
 
1. นางพวงเพชร  ขันธ์โพธิ์น้อย
2. นางสุภาพร  ทับทิมหิน