สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุภัสสร  งามสง่า
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงศ์เมือง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพนัสดา  แก้วปุ่ม
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สามารถ
3. เด็กชายวิชาญ  จำปาทอง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  เสาร์เมือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สร้อยแสง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายวรากร  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงระยับ  ธุระทำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา
2. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงโชติรส  ยิงรัมย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สีมูลา
2. เด็กหญิงสุรินดา  ธุหา
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.02 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทร์ที  กล้าแข็ง
2. เด็กชายวุฒิไกร  สัชชานนท์
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐพร  โสภาพ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  กันยายน
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพิ่มฉลาด
4. เด็กหญิงสิริกุล  มณีล้ำ
5. เด็กหญิงเสาวรส  ยิงรัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางนุชจรี  แสนทวีสุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เมือง
3. เด็กหญิงบุญนิษา  บุตรดาพันธ์
4. เด็กหญิงอตินุช  สาแก้ว
5. เด็กหญิงเขมมิการ์  ยองรัมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กหญิงสายฝน  ใหญ่รัมย์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอลิษา  โทบุดดี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงนถาวรีย์  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
2. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 1. เด็กชายรัตนพล  แสวงทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  บินนอก
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงชโลธร  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงพชรมณี  รสหอม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อุ่นใจดี
2. เด็กหญิงอริสรา  วรรณคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐดนัย  รื่นเริง
2. เด็กหญิงอารียา  วรรณคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงชวาลา  แก้วปุ่ม
2. เด็กชายวันชัย  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ยาวรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  แป้นขาว
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สินชัยศรี
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรินรักษ์  ยูงรัมย์
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ยองรัมย์
2. เด็กหญิงมินมณี  ทุมพร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เจริญศิริ
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนดล  คนเพียร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทะเรรัมย์
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ