สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุภัสสร  งามสง่า
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพนัสดา  แก้วปุ่ม
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สามารถ
3. เด็กชายวิชาญ  จำปาทอง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  เสาร์เมือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สร้อยแสง
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
2. นางรัชนี  คล่องแคล่ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.02 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทร์ที  กล้าแข็ง
2. เด็กชายวุฒิไกร  สัชชานนท์
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐดนัย  รื่นเริง
2. เด็กหญิงอารียา  วรรณคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์