สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  แรมสุข
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  เดชบุญ
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเกษราพร  คำนัล
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชลนที  ข่ายคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตมาตย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แวทไธสง
 
1. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติระพันธ์  อาสนะจันทร์
2. เด็กชายเลิศพงษ์  ทูลไธสง
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มธโนขันธ์
2. เด็กชายปณวัตร  วิกุล
3. เด็กหญิงวราพร  ชุนรัมย์
4. เด็กชายศศิวิมล  หาญดา
5. เด็กชายศุภวิชย์  สิงห์จาร
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันวรรษา  อัปะมะโถ
2. เด็กหญิงพันวสา  ดงแสง
3. เด็กชายอดิศร  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิทย์ไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ราชสีห์
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงขณิตฐา  สุขสอน
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทวีกูล
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวดไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา  ประพฤติชอบ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพล  แถวโสภา
2. เด็กหญิงสิริยากร  จำพร
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิติยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงพรชนก  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศศิตา  ตาปราบ
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงวิภา  นงคม
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชา  ภูพวก
2. เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงอุไรพร  เวียกไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายอริยะ  กัณทรวิเชียร
2. เด็กชายอริยะชล  แวดไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกร  แถวโสภา
2. เด็กหญิงวรกมล  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดา  แวทไธสง
2. เด็กหญิงอริศา  แวทไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หวังสุข
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญคุณ
2. เด็กชายธเนศ   เพชรสังหาร
 
1. นายสมศักดิ์   เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูพวก
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมี
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยวรรณะ
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อาษานอก
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ท่วมไธสง
2. เด็กชายศิรายุ  เกษกำธร
3. เด็กชายอิศรา  สิ่วไธสง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี
2. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิจักร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เวทไธสง
3. เด็กหญิงนฤมล  ปั้นตั้น
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ภาษี
5. เด็กหญิงอารียา  คำนัล
6. เด็กหญิงอารียา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  แถวโสภา
2. เด็กหญิงทริญา  จินายาง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาษี
4. เด็กหญิงศศิมา  ศิลปการ
5. เด็กหญิงสิริยากร  จำพร
6. เด็กหญิงสุทธิดา  หมื่นศรีพรม
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ศรีจันโท
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก้วสาธร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
2. นางสาวประภัสสร  หยาดไธสง
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาวารี
2. เด็กชายนพณัฐ  สุวรรณสุข
3. เด็กหญิงภิศรา  บุญเฮ้า
 
1. นางเนตรนภา  วินไธสง