สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเกษราพร  คำนัล
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชลนที  ข่ายคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จิตมาตย์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แวทไธสง
 
1. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติระพันธ์  อาสนะจันทร์
2. เด็กชายเลิศพงษ์  ทูลไธสง
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์