สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันวรรษา  อัปะมะโถ
2. เด็กหญิงพันวสา  ดงแสง
3. เด็กชายอดิศร  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิทย์ไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐานัส  แสนศรี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ราชสีห์
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวดไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา  ประพฤติชอบ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงอุไรพร  เวียกไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง