สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปักกาสิเน
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชดา  จิตรครบุรี
 
1. นายธีระนันท์  อิสโร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรชยา  แวนรัมย์
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.3 ทอง 13 1. เด็กหญิงอินทุอร  โพธิ์ดีรัมย์
 
1. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีเลือก
 
1. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เดยังรัมย์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมเจียม
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นายธีระนันท์  อิสโร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลวรรธ  ดำริรัมย์
2. เด็กชายชนากานต์  ศิริไสย
3. เด็กชายพัชรพงษ์  เจริญรัมย์
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
2. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธรา  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ทองอาบ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์
 
1. นายสามารถ  หาจันทร์
2. นางสำรวย  มูลป้อม
3. นางรัชนี  วาระรัมย์