สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปถมาภรณ์  ยอนรัมย์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ยารัมย์
3. เด็กชายวายุภักดิ์  นามวงศ์
4. เด็กหญิงสุวิภา  ยารัมย์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  แก้ววิเชียร
 
1. นางสุรัส  ภู่วงษา
2. นายบัญญัติ  ชารัมย์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายปุณยวัจน์  ทนุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริพร  ยารัมย์
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นายประมูล  ศิริเวช
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  เอื้อนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  เนตรพล