สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภร  ปาปะขัง
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กมลพันธ์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อ่อนไธสง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เย็นรัมย์
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นายประมูล  ศิริเวช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ทศพร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กมลพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โทนารินทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  หล้ากุล
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยงาม
6. เด็กชายเอกบุรุษ  รอบคอบ
 
1. นายประเสริฐ  ศรีนางรอง
2. นางสาวนิตยา  เนตรพล
3. นางสาวพัทยา  พาพลเพ็ง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดีล้อม
2. เด็กชายวรวุฒิ  แขรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  สายสมุทร
 
1. นางสุรัส  ภู่วงษา
2. นายประเสริฐ  ศรีนางรอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคิน  ระหงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เนตรพล
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายธเนศพล  พลหมอ
3. เด็กชายบุญทิชา  ยารัมย์
 
1. นางสุรัส  ภู่วงษา
2. นางนิตยา  เนตรพล
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  เวียไธสง
2. เด็กชายอดิศร  สินปรุ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พลหมอ
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นางสันธยา  เสนาวงศ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเขต
2. เด็กชายณัฐพล  สุดาทิพย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญครอง
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นางสันธยา  เสนาวงศ์