สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74.73 เงิน 13 1. เด็กหญิงพลอย  พรไธสง
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉำสันเทียะ
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจตุคาม  อันวิเศษ
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  บุญสัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.78 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวรายุทธ  บุญถึง
2. เด็กชายสรรค์นิธิ  สวามิชัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจงศิริ  ดาดี
 
1. นางสำลวย  ดวงมูลลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 -    
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กัณหา
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูมิภัทร  แสงคำ
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุชรดี  ชินไธสง
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงพันธาคุณ  ขันศรี
 
1. นางสุพิน  เจนไธสง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุทธ  ใหม่โพธิ์กลาง
2. เด็กชายชิดชัย  เมขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร  เคลื่อนไธสง
4. เด็กชายนพวิชญ์  นาดี
5. เด็กชายระพีภัทร  ปุยะโท
6. เด็กชายศรัญญู  สวามิชัย
 
1. นางวิมลมาศ  ชำนิกล้า
2. นายคำปน  ดวงมูลลี
3. นางสำลวย  ดวงมูลลี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  หล้าสวย
2. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
3. เด็กหญิงไหมทอง  ทาลา
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา  สวนไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูพันธ์
3. เด็กชายชื่นกมล  โชคกล้า
 
1. นางพรทิพย์  แก้วลอย
2. นางสุพิน  เจนไธสง