สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉำสันเทียะ
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กัณหา
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงพันธาคุณ  ขันศรี
 
1. นางสุพิน  เจนไธสง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุทธ  ใหม่โพธิ์กลาง
2. เด็กชายชิดชัย  เมขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร  เคลื่อนไธสง
4. เด็กชายนพวิชญ์  นาดี
5. เด็กชายระพีภัทร  ปุยะโท
6. เด็กชายศรัญญู  สวามิชัย
 
1. นางวิมลมาศ  ชำนิกล้า
2. นายคำปน  ดวงมูลลี
3. นางสำลวย  ดวงมูลลี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  หล้าสวย
2. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
3. เด็กหญิงไหมทอง  ทาลา
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา  สวนไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูพันธ์
3. เด็กชายชื่นกมล  โชคกล้า
 
1. นางพรทิพย์  แก้วลอย
2. นางสุพิน  เจนไธสง