สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  นวลไธสง
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาโสม
2. เด็กหญิงวริศรา  ชนะพาล
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงขันคำ
2. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นายพิทยา  วิชาเลิศเรืองเดช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายคุณากร  ป่าจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วนิล
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิตินาถ  เผือกสง่า
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันสีนาค
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภัทร  กางโงน
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มากพูน
2. เด็กหญิงทัชชกร  ร่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา  สว่างนอก
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  เลไธสง
2. เด็กหญิงอริศรา  ธุมา
3. เด็กหญิงอลิตา  ธุมา
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จำชาติ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แก้วนิล
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีระชัย  วงศ์วิลาศ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปลงไธสง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  แสนเจ๊ก
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรไทย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงญานิศา  พันสีนาค
2. เด็กหญิงตติยา  นอกไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชลิตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงออมทรัพย์  ค้าขาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 15 1. เด็กชายวีรภาพ  ลาดไธสง
 
1. นางศศิกาญจน์  พรไทย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติกาล  พิทักษ์เกิด
 
1. นางสิรินภร  ศรีมหาพรหม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กชายวรเทพ  วรสีหะ
2. เด็กชายศักกร  วรรณวิจิตร
 
1. นายพงษ์พันธุ์  รักษาทรัพย์
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินเธาธ์
 
1. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หินเกิ้ง
2. เด็กชายศุภชัย  ลิ่มไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสมพิศ  ศรีทอง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทองธารา
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษวิทย์  คำพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายกรภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงกรวิภา  พลสนธรรม
3. เด็กชายเกรียงไกร  หมื่นไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายภควัฒน์  บุญพันธ์
2. เด็กชายยศภัทร  ทองสำราญ
3. เด็กชายเจษฎากร  ฐานะ
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายนพดล  ขุนแก้ว
2. เด็กชายเกริกพล  สิงมะหม้อ
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เนี้ยงไธสง
2. เด็กชายชาคริต  อาจจำนงค์
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง