สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงขันคำ
2. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นายพิทยา  วิชาเลิศเรืองเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายคุณากร  ป่าจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วนิล
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มากพูน
2. เด็กหญิงทัชชกร  ร่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา  สว่างนอก
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จำชาติ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แก้วนิล
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงญานิศา  พันสีนาค
2. เด็กหญิงตติยา  นอกไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชลิตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงออมทรัพย์  ค้าขาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติกาล  พิทักษ์เกิด
 
1. นางสิรินภร  ศรีมหาพรหม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินเธาธ์
 
1. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษวิทย์  คำพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายกรภัทร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงกรวิภา  พลสนธรรม
3. เด็กชายเกรียงไกร  หมื่นไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์