สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  นวลไธสง
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิตินาถ  เผือกสง่า
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  เลไธสง
2. เด็กหญิงอริศรา  ธุมา
3. เด็กหญิงอลิตา  ธุมา
 
1. นางณัชชา  เชิญรัมย์
2. นางสาวพิมลรัตน์  วรสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีระชัย  วงศ์วิลาศ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปลงไธสง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรไทย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 15 1. เด็กชายวีรภาพ  ลาดไธสง
 
1. นางศศิกาญจน์  พรไทย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กชายวรเทพ  วรสีหะ
2. เด็กชายศักกร  วรรณวิจิตร
 
1. นายพงษ์พันธุ์  รักษาทรัพย์
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หินเกิ้ง
2. เด็กชายศุภชัย  ลิ่มไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสมพิศ  ศรีทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทองธารา
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายนพดล  ขุนแก้ว
2. เด็กชายเกริกพล  สิงมะหม้อ
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เนี้ยงไธสง
2. เด็กชายชาคริต  อาจจำนงค์
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง