สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจตุรพร  บุญพร้อม
2. เด็กชายนวพล  วงษ์หมึก
 
1. นายอนุชา  จันทร์พลงาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปราณี  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงพันสา  สีนาดนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ระมงคล
 
1. นางยุวดี  แสงดารา
2. นายกุศล  แสงดารา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  คำเทศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดียงสา
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนุสรา  จันดาหงษ์
2. เด็กหญิงอัญมณี  คงอ้วน
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธร  เชียดรัมย์
2. เด็กหญิงบุษบามินตรา  หวังเลี้ยงกลาง
3. เด็กหญิงวรนุช  นาคกลาง
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เทวินรัมย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิกา  วงษ์คง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงพัทราพร  วรรณโณ
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางอฑิตยา  อุปจันโท
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณโน
3. เด็กหญิงธนาพร  วินารัมย์
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นายวิญญูชัย  วรสีหะ