สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  คำเทศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดียงสา
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนุสรา  จันดาหงษ์
2. เด็กหญิงอัญมณี  คงอ้วน
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธร  เชียดรัมย์
2. เด็กหญิงบุษบามินตรา  หวังเลี้ยงกลาง
3. เด็กหญิงวรนุช  นาคกลาง
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เทวินรัมย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐิกา  วงษ์คง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงพัทราพร  วรรณโณ
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางอฑิตยา  อุปจันโท