สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59.03 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมินตรา  หาญชัย
 
1. นางสาวสมฤดี  มิสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรรยามล   กอไธสง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สำราญรมย์
3. เด็กชายวิรัช  เมชบุตร
 
1. นางภิตินันท์  โสธร
2. นางสาวสุภาณี  มาฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภูสุดา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สอนไธสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองดาว
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  พอกแก้ว
 
1. นางชนากานต์  ประเสริฐ
2. นายมนตรี  ประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกฤษณา  พวงชมพู
2. เด็กหญิงณิชา  แดงเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงณิชาดา  แดงเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงพิชญา  ดูยอดรัมย์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  พวงทอง
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลยา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงปภาดา  แก้วสำราญย์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองทะวิง
4. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์  ชัยหบุตร
5. เด็กหญิงวรฤทัย  ตุใยรัมย์
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ตุใยรัมย์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์สุภาพ
8. เด็กหญิงสุทธิษา  สุทธิทักษ์
9. เด็กหญิงเนตรนภิส  นานประโคน
10. เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสังเวียน  ตรีวงษ์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  โฮมราช
3. นายกิติพงษ์   สุตะนนท์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กชายปฐมพร  ปราบนอก
2. เด็กชายอภินันท์   ตองติดรัมย์
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายสรนันท์   เติมรัมย์
2. เด็กชายเสกสิทธิ์   แดงเรืองรัมย์
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ