สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลยา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงปภาดา  แก้วสำราญย์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองทะวิง
4. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์  ชัยหบุตร
5. เด็กหญิงวรฤทัย  ตุใยรัมย์
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ตุใยรัมย์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์สุภาพ
8. เด็กหญิงสุทธิษา  สุทธิทักษ์
9. เด็กหญิงเนตรนภิส  นานประโคน
10. เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสังเวียน  ตรีวงษ์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  โฮมราช
3. นายกิติพงษ์   สุตะนนท์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายสรนันท์   เติมรัมย์
2. เด็กชายเสกสิทธิ์   แดงเรืองรัมย์
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ