สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรรยามล   กอไธสง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สำราญรมย์
3. เด็กชายวิรัช  เมชบุตร
 
1. นางภิตินันท์  โสธร
2. นางสาวสุภาณี  มาฤทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภูสุดา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สอนไธสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ทองดาว
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  พอกแก้ว
 
1. นางชนากานต์  ประเสริฐ
2. นายมนตรี  ประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกฤษณา  พวงชมพู
2. เด็กหญิงณิชา  แดงเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงณิชาดา  แดงเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงพิชญา  ดูยอดรัมย์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  พวงทอง
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กชายปฐมพร  ปราบนอก
2. เด็กชายอภินันท์   ตองติดรัมย์
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ