สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  โยรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติญา  ยารัมย์
2. เด็กหญิงพิชราภา  สารสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
2. นางจุติพร  โอชารส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายก้องภพ  ยั่งยืน
2. เด็กชายจิรายุ  ยิงรัมย์
3. เด็กชายธรรณธร  ไชคูบอน
4. เด็กชายวรเดช  ทองย้อย
5. เด็กหญิงสุนันทา  ไชยรัมย์
 
1. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
2. นางสาวปวรรณรัตน์  ประเทืองไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธงชัย
2. เด็กชายทวีทรัพย์  เยรัมย์
 
1. นางอนัญญา  จันทโนดม
2. นางรำไพ  วรรณะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยาน้ำคำ
2. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีคิรินทร์
4. เด็กหญิงดาวมณี  วังคีรี
5. เด็กหญิงนริศรา  เยรัมย์
6. เด็กหญิงนวลนา  เยรัมย์
7. เด็กหญิงปิ่นมุก  จวบรัมย์
8. เด็กหญิงพรพิมล  สายวิน
9. เด็กหญิงวิลาศินีย์  ศรีคิรินทร์
10. เด็กหญิงสมาพร  จิมานัง
11. เด็กหญิงสายรุ้ง  โยรัมย์
12. เด็กหญิงสโรชา  จิมานัง
13. เด็กหญิงอรสา  มะโนบาล
14. เด็กหญิงเกวลิน  จิมานัง
15. เด็กหญิงแพรพรรณ  ดีรัมย์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
3. นางจุติพร  โอชารส
4. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 14 1. เด็กชายทินพัฒน์  โคตรประทุม
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แรงดี
2. เด็กชายภัทราวุธ  เลิศยะโส
3. เด็กหญิงอินทิรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายธนาวุฒ  ชาติมูลตรี
2. เด็กชายสราวุทธ  ประเสริฐแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีละออง
 
1. นายอนันต์  ปิดตานะ
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 19 1. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเจริญ
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ขุนงาม
2. เด็กหญิงชิตาภา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ยีรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายอภิชาติ  ยั่งยืน
 
1. นางรำไพ  วรรณะ