สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  เยรัมย์
3. เด็กหญิงนวลนา  เยรัมย์
4. เด็กชายอนันดา  โยรัมย์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พลเจริญ
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายอนันดา  โยรัมย์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 9 1. เด็กชายระพีภัทร  เจริกรัมย์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงวิลาศินีย์  ศรีคิรินทร์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  นนทศิริ
2. เด็กชายพัสกร  หารวิชา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ขำศิริ
4. เด็กชายอานนท์  พลเลื่อย
5. เด็กชายเจตภานุ  เย็นรัมย์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  นาขินรัมย์
 
1. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
2. นายรศิญา  หาจันทร์
3. นางศิริชัย  วิสัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐกร  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนันทพร  พลรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิวงศ์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เวียงศิริ
2. เด็กชายธนภัทร  เลิศยะโส
3. เด็กชายวรมินท์  แขะสิงห์
 
1. นางสาวดุษฎี  อาษากิจ
2. นางเบญจวรรณ  ภูมิกอง