สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 21 1. เด็กหญิงธารธารา   เต็นตารัมย์
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนครินทร์  เต็นตารัมย์
2. เด็กชายนนทนันท์   ปัญญาพิมพ์
 
1. นายทรงเดช  มากมน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิรายุ   ธรรมชาติ
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายกันตธีร์  พรมมีเดช
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  หาญชนะ
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ศรฤทธิ์
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศุภดา  คูสำโรง
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 13 1. เด็กชายกรกฏ  ภูตะดา
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชริดา   เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 1. เด็กชายนพกร   เนตรสะอาด
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงนวีพร   แสนสุดตา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   สร้อยเพ็ชร
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงจรรยาภา  ศรีพา
3. เด็กหญิงณัชนิชา  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  กุนไธสง
5. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
6. เด็กหญิงนิภาวี  พนมไพร
7. เด็กหญิงปรินดา  ดีเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรตระโคตร
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
4. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
3. เด็กหญิงณัชณิชา  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพชร
5. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
8. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
9. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
4. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายทรงวุฒิ   สีสมพงษ์
3. เด็กชายนวมินทร์  ระหารนอก
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงค์วาศ
5. เด็กชายวรากร   ปัญญาพิมพ์
6. เด็กชายอริยชาติ   อินทร์แป้น
 
1. นายบุญส่ง   กิจคติ
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นายอำนวยวิทย์  วงค์วาศ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตวารัมย์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ยุติธร
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพัทร  เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายอคร  อาจปราบ
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นายทรงเดช  มากมน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชญานนท์   สวนงาม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ปุราชดึง
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นายทรงเดช  มากมน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงนิภาวี   พนมไพร
2. เด็กหญิงปริณดา   ดีเลิศตระกูล
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์   บุตรงาม
2. เด็กชายศักดินนท์   กิ่งกัณหา
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายปราการ  แสงอรุณ
2. เด็กชายภานุวิชญ์   สีสมพงษ์
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงพัชริดา   เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุฑาทิพย์   สีแก้ว
2. เด็กชายธนรัตน์   ยามดี
3. เด็กหญิงสมฤทัย   กิ่งคำ
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ